Održana IV Sednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva

IV Sednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva održana je u sali na IX spratu Gradske uprave grada Pančeva, 06. aprila 2017. godine.

D N E V N I  R E D

1. Informacija o Zaključku o pokretanju inicijative za donošenje Odluke o pristupanju izradi Akcionog plana grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, za period od 2017-2020.godine
2. Informacija o  Zaključku o pokretanju inicijative za donošenje Odluke o pristupanju vođenja rodno osetljive statistike u organima Gradske uprave Grada Pančeva, Skupštini Grada Pančeva, ustanovama i organizacijama koje obavljaju javna ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Pančevo.
3. Planiranje  aktivnosti Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu.
4. Razno

Najnovije vesti