Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama održan je u Zelenom salonu, na I spratu Gradske uprave Grada Pančeva, 18.08.2017. godine.

D N E V N I  R E D

1. Prikupljanje i analiza podataka potrebnih za analizu stanja u lokalnoj zajednici
2. Identifikacija problema, analiza i određivanje prioriteta među problemima kao prvi korak u izradi Lokalnog akcionog plana Grada Pančeva  za prevenciju i zaštitu od  diskriminacinije.
3. Razno

Najnovije vesti