Memorandum o saradnji

Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Pančevo

Izrazi „diskriminacija“ i „diskriminatorsko postupanje“ označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima (u daljem tekstu: lična svojstva). Član 2, Zakona o zabrani diskriminacije( „Sl. glasnik RS“, br. 22/2009)
Osetljive društvene grupe, naročito su izložene diskriminaciji i diskriminatorskom postupanju u pojedinim oblastima. Analizom propisa, izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, izveštaja Zaštitnika građana, izveštaja Evropske komisije, organizacija civilnog društva koje se bore za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, medijskih natpisa i dr. uočljivo je da su diskriminaciji i diskriminatorskom postupanju više izložene osobe i grupe po sledećim osnovama: (1) po osnovu pripadnosti nacionalnim manjinama; (2) žene; (3) LGBT osobe; (4) osobe sa invaliditetom; (5) starije osobe; (6) deca; (7) izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe; (8) na osnovu verske pripadnosti i (9) lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije.

Sa namerom da se pravovremeno i sveobuhvatno odgovori na problem diskriminacije u Republici Srbiji, a imajući u vidu ciljeve definisane u Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji (““Sl. glasnik RS“, br. 60/2013), kao i važeći zakonski okvir, podzakonska akta i lokalne strateške dokumente,

Strane potpisnice su se sporazumele o sledećem:

Okvir saradnje
Član 1.

U skladu sa ovlašćenjima i obavezama utvrđenim Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, strane potpisnice su saglasne da će ostvariti preduslove za uspešnu saradnju u sprovođenju aktivnosti iz Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, i kontinuiranom radu na zaštiti i pomoći LGBT osobama sa iskustvima diskriminacije, čime će se obezbediti višesektoralna i koordinisana politika borbe protiv diskriminacije, a naročito u oblasti prevencije i edukacije, zaštite žrtava, sprečavanja nasilja, govora mržnje i krivičnog gonjenja učinilaca.

Oblasti saradnje

Član 2.

Saradnja iz člana 1. ovog Memoranduma ostvarivaće se zajedničkim aktivnostima u oblasti:
– Planiranja, koordinacije i sprovođenja aktivnosti u oblasti prevencije diskriminacije LGBT osoba i zaštite žrtava, sa ciljem da se obezbedi održivost programa zaštite i generalno unapređenje položaja LGBT osoba u Srbiji;
– Razmene informacija o aktivnostima usmerenim na prevenciju diskriminacije i zaštitu žrtava diskriminacije i nasilja;
– Uzajamne stručne i tehničke pomoći u cilju prepoznavanja diskriminatornog i nasilnog ponašanja i praksi;
– Zajedničke analize rizika u cilju smanjenja faktora rizika i podložnosti problemu;
– Organizovanja zajedničkih lokalnih akcija i drugih aktivnosti u cilju podizanja nivoa društvene svesti o problemu diskriminacije, sa posebnim osvrtom na diskriminaciju pripadnika/ca LGBT zajednice;
– Organizovanja zajedničkih stručnih grupa u cilju rešavanja pojedinačnih slučajeva;
– Unapređenja statističkog praćenja pojave u cilju poboljšanja nacionalnog odgovora na homofobiju, govor mržnje i nasilje prema LGBT osobama;
– Učešća u procesima obuka i unapređenja kapaciteta svih učesnika/ca uključenih u procese prevencije, prepoznavanja i pružanja usluga žrtvama diskriminacije ili nasilja zbog različitog seksualne orjentacije;
– Ostalih oblika saradnje koje strane potpisnice dogovore.
Član 3.

Planiranje, koordinacija i sprovođenje aktivnosti u oblasti prevencije diskriminacije LGBT osoba i zaštite žrtava, sa ciljem obezbeđivanja održivosti programa zaštite i unapređenje položaja LGBT osoba , odvijaće se kroz:
– aktivno učešće u redovnim sastancima Lokalne mreže, u cilju efikasnijeg planiranja i koordinacije aktivnosti;
– aktivno učešće u donošenju odluka u vezi sa zajedničkim aktivnostima Lokalne mreže;
– planiranje i sprovođenje preventivnih aktivnosti i mera za suzbijanje diskriminacije i homofobije u zajednici;
– promovisanje rezultata rada Lokalne mreže i omogućavanje redovnog informisanja opštinskih tela, javnih i nevladinih organizacija, o implementaciji aktivnosti i budućim aktivnostima;
– obaveštavanje Nacionalnog oficira za vezu sa lgbt zajednicom ukoliko postoji sumnja da je LGBT osoba žrtva nasilja, kako bi se započeo proces podrške i potencijalna žrtva uvela u sistem zaštite;
– preduzimanje koraka u okviru svoje oblasti delovanja, kako bi se osigurao pristup službama, pravima i/ili resursima za žrtve/potencijalne žrtve diskriminacije i nasilja, u koordinaciji sa akterima kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou;

– razvijanje Protokola o saradnji u cilju unapređenja kordinacije i prevencije diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama, kao i pružanja efikasne zaštite žrtvama;
– planiranje aktivnosti i resursa za održivu i kontinuiranu podršku žrtvama u procesu reintegracije;
– kreiranje godišnjih izveštaj o aktivnostima Lokalne mreže, koji bi se uputio na adrese svih relevantnih tela kako na lokalnom, tako i na regionalnom i republičkom nivou, kao i Nacionalnom oficiru za vezu sa lgbt zajednicom, u cilju unapređenja odgovora na ovaj problem.

Načini saradnje
Član 4.

Savet za rodnu ravnopravnost uz stručnu podršku Ženske mirovne grupe Pančevo (ŽMIG), kao nadležno opštinsko telo i organizacija civilnog društva na lokalnom nivou, imaće ulogu koordinatora Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu.
Članovi Lokalne mreže su lokalne ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, policije i tužilaštva, lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta, zaštitnika građana grada Pančeva i organizacije civilnog društva.
Institucije/organizacije članovi Lokalne mreže odrediće osobe za kontakt na odgovarajućim nivoima. Strane potpisnice međusobno će razmeniti liste osoba za kontakt i obaveštavati se o mogućim izmenama. Saradnja između lokalnih aktera na svim nivoima uspostavlja se direktnim kontaktom imenovanih osoba.

Član 5.

Strane potpisnice Memoranduma se obavezuju da će međusobno blagovremeno razmenjivati informacije i saznanja koja mogu biti od uticaja na efikasno i pravilno izvršavanje poslova u oblasti borbe protiv diskriminacije, homofobije, nasilja i govora mržnje.

Član 6.

Strane potpisnice Memoranduma se obavezuju da će da obezbede efikasnu zaštitu podataka koje razmenjuju, a pre svega ličnih podataka, u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa i njihovog korišćenja, shodno važećim zakonskim propisima.
Član 7.

Strane potpisnice su saglasne da će omogućiti preduslove za sprovođenje zajedničkih aktivnosti u smislu zajedničke analize rizika u cilju smanjenja faktora rizika i podložnosti problemu, organizovanja zajedničkih lokalnih akcija i drugih aktivnosti u cilju podizanja nivoa društvene svesti o problemu diskriminacije, unapređenja statističkog praćenja pojave u cilju poboljšanja nacionalnog odgovora na problem sa kojima se susreće LGBT zajednica, pomoći i zaštite, sprečavanja sekundarne viktimizacije žrtava/svedoka od strane državnih organa i pravovremenog prepoznavanja problema.

Član 8.

Strane potpisnice, po potrebi, organizovaće zajedničke operativne i stručne grupe u cilju rešavanja pojedinačnih slučajeva.
Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan potpisivanja i svaka strana potpisnica dobija po jednu kopiju sporazuma.

Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada koordinira Lokalnom mrežom za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Pančevo, uz podršku UŽ Ženska mirovna grupa Pančevo (ŽMIG).

Mrežu čini 13 ustanova, organa i organizacija i to:

UstanovaIme i prezimeMail adresaBroj telefona
Grad PančevoVera Krstić,
Sam.str.saradnica
vera.krstic@pancevo.rs064/866 2511
Policijska uprava
Đukić Duško,
Kancelarija za bezbednost
portparolpupa@mup.gov.rs
djukicdusko65@gmail.com
064/8928527
013/343-970
Više javno tužilaštvo u PančevuLjiljana Ognjanović Rošu,
viša tužilačka saradnica
ljiljao.rosu@pa.vi.jt.rs
ljiljaogro@gmail.com
064/832-4637
Osnovno javno tužilaštvo u PančevuLjiljana Kneževićojtpancevo@gmail.com064/8324807
Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala PančevoĐorđe Lukač, direktor

Zorica Maksimović,savetnica za zapošljavanje

đorđe.lukac@nsz.gov.rs

zorica.maksimovic@nsz.gov.rs

064/8028497

064/810-7415

Centar za socijalni rad Grada PančevaJasna Vujičić
Tatjana Krstinovski
skpa2012@yahoo.com
tatjana.krstinovski@gmail.com
013 331 777
Dom zdravlja Grada Pančeva
Jelena Ivančević,
dipl.psihološkinja
ivancevic.jelenadz@gmail.com063/1505-655
Dom za decu „Spomenak“ PančevoDragana Đukićdragana.djukic80@yahoo.com069/187-2224
Zaštitnik građana Grada PančevaJelena Stojković Sokolović
dipl.pravnica
jelena.stojkovic-sokolovic@zastitnik.pancevo.rs063/8 060 062
Crveni krst PančevoĐura Bugarskiredcross@mts.rs063/259-017
Savet za rodnu ravnopravnost Grada PančevaMilica Todorović,
Dipl.politik-master
milicatodorovic@yahoo.com
rodnaravnopravnost@skupstina.pancevo.rs
063/7 228 038
Ženska mirovna grupa PančevoMarijana Jovićjomche@gmail.com, zmig.pancevo@gmail.com063 719 9 759
Udruženje Nova+
Pančevo
Branislav Principnovaplus@hotmail.rs
060/300-6117