16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama – UN Woman

Povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama,
SeConS je danas predstavio Studiju o oblicima reagovanja i stavovima stručnjaka u postupanju sa ženama žrtvama nasilja rađene na uzorku od 289 profesionalaca iz 10 opština u Vojvodini.

Jedan od nalaza je da većina njih kao osnovne probleme u radu sa ženama žrtvama nasilja vidi nedostatak ljudskih resursa i sredstava, neadekvatnu zakonsku regulativu, lošu saradnja sa drugim institucijama, kao i nedovoljno iskustvo u radu sa žrtvama nasilja. Studija je rađena za potrebe Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova uz podršku UN Women i Vlade Švedske (Embassy of Sweden in Belgrade, Serbia).

Najnovije vesti